01/3006-846

Vpis v prvi letnik

  • SPI Trgovec in SSI Aranžerski tehnik.značka

Pomembni datumi od razpisa do vpisa za kandidate, ki se vpisujejo v 1. letnik

 

Informativni dan bo  potekal 11. 2. 2022  in 12. 2. 2022  na daljavo. Povezave so na povezavi: http://www.sts-ljubljana.si/informativna-dneva-2022-2/

Prijave za vpis izpolnite vsi, ki se v šolskem letu 2022/2023 nameravate vpisati v programe naše šole. Izpolniti morate Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole , ki jo natisnite s spletne strani. Prijavi za vpis ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do vključno  4. 4. 2022.  Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po internetu seznanilo učence s številom prijav za vpis na posameznih šolah (8. 4. 2022). Kandidati, ki se želijo prepisati iz druge srednje šole, lahko prijavo oddajo do 20. 5. 2022

 Prenos prijav

Učenci, ki se bodo prijavili v roku in bi se želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, bodo  lahko svojo prijavo dvignili in jo prenesli na želeno šolo do 25. 4. 2022. Po tem datumu prijav ne bo mogoče več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. 6. 2022. Ponovno bodo učenci, ki v izbirnem postopku ne bodo izbrani, lahko prenašali prijave za vpis in sicer takoj po objavi izidov izbirnega postopka. Po tem roku bodo učenci lahko prenesli prijave le na tiste srednje šole, ki bodo še imele prostor.

OMEJITVE VPISA NA NAŠI ŠOLI NE PRIČAKUJEMO V NOBENEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU. O poteku vpisa in druge pomembne informacije boste prijavljeni kandidati dobili po pošti ali elektronski pošti do 27. 5. 2022.

  • PTI Ekonomski tehnik

Pomembni datumi od razpisa do vpisa za kandidate, ki se vpisujejo v 1. letnik PTI

Program je namenjen kandidatom, ki zaključujejo program SPI trgovec ali SPI administrator.

Prijave za vpis izpolnite vsi, ki se v šolskem letu 2022/2023 nameravate vpisati v program. Izpolniti morate Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole , ki jo natisnite s spletne strani. Izpolnite samo eno prijavo. V primeru šolanja na daljavo izpolnjeno in podpisano prijavo skenirate ali fotografirate in datoteko pošljete na naslov: zora.kreft@sts-ljubljana.si V primeru, da bomo že v šoli boste prijavo lahko oddai razrednikom ali pa  v sobi 126 (svetovalna služba) v času pouka.

Prijave za vpis v PTI program bomo sprejemali do 17. 5. 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo javno objavilo stanje prijav do 20. 5. 2022. Prenos prijav na drugo šolo bo mogoč do 6. 6. 2022. O omejitvi vpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni do 24. 6. 2022. V primeru omejitve kandidate razvrstimo po točkah. Točke so seštevek ocen matematike, slovenščine in skupnega uspeha za 1., 2. in 3. letnik in ocen posameznih delov zaključnega izpita in skupne ocene zaključnega izpita. O rezultatih izbirnega postopka oz. o vpisu bodo prijavljeni kandidati obveščeni do 1. 7. 2022.